Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - "Veselá školka"

 

NAŠE MOTTO :

"Vychovávat dítě tak, aby mělo rádo, ale aby také mělo pocit, že je samo milováno. Co se naučíš z radosti, naučíš se na celý život."

Pracujeme podle vlastního projektu "Veselá školka" a naším cílem je vychovat ve spolupráci s rodiči duševně zdravé děti se širokým rozumovým rozhledem, přiměřeným předškolnímu věku.

Podmínky vzdělávání :

a) materiální a hygienické:

 • Účelně a funkčně upravovat denní režim dětí z hlediska duševní hygieny s využitím prostoru a času a návaznosti na potřeby jednotlivých věkových skupin.
 • Navazovat na denní režim a potřeby rodičů, zejména u nových dětí v adaptaci.
 • Řídit se výkonnostní křivkou - vrchol aktivity dopoledne, pokles mezi 13,00 - 14,00 hodin. Další vrchol kolem 15 hodin.
 • Dbát na vyváženost potřeb a řádu, stanovit správné normy rytmu života dítěte, střídání činností, dostatek pohybové aktivity, kvalitní pobyt venku s rozložením poznávacích,  volných a rekreačních aktivit. Pozor na stereotyp!
 • Zohlednit období rekonvalescence - nechuť k jídlu, únava...
 • Vytvořit dětem dostatečný prostor pro hru, individuální práce s dětmi, umožnění potřebných kontaktů s učitelkou.
 • Dbát na vyváženost  z hlediska správné životosprávy - přestávky mezi  jídlem, necvičit ihned po jídle, skladbu odpopední svačiny přizpůsobovat ind. potřebám dětí.

 

Přibližný vzorek denního režimu

6,00 - 9,15          ranní hry

7,45 - 8,45          individuální svačina podle potřeb dětí v průběhu her

9,00 - 9,30          výchovná činnost, která však probíhá volně od rána

9,30 - 9,45        pohybové hry, cvičení 

9,45 - 11,20      pobyt na školní zahradě, v parku atp.

11,45 - 12,10      oběd

12,10 - 14,00      odpolední režim s odpočinkem podle potřeb dětí

14,00 - 16,00      odpolední svačina, odpolední režim

 

Vytváření estetického, podnětného prostředí, pozor na materiální přesycenost - snižuje  aktivitu dítěte, dítě se nudí.

Členění prostoru na hrací koutky s ohledem na poskytnutí intimity pro děti, které ji vyžadují.

Udržovat správné mikroklima třídy - teplota, vlhkost ....

 

Fyzikální podmínky působí nejen na učitelku, ale i na děti :

 • Tlak vzduchu - změna nálad, zhoršování nemocí
 • Sluneční vlivy - zvyšování agrese
 • Teplo zvýšené - zvýšená únava, chlad - snižování aktivity
 • Vlhkost vzduchu - nedostatečná - snižování odolnosti, množení bakterií
 • Osvětlení - únava zraku

Udržování hygienicky nezávadného prostředí, všestranné využití Elektroluxu, sledovat vyhovující osvětlení.

Cílevědomé změny s využitím vlastních výtvorů dětí i učitelek, i nadále se soustřeďovat na obměnu výzdoby hlavní chodby MŠ, využití k výstavkovým akcím.

b) životospráva

 • Zajištění pestré stravy odpovídající současnému poznání prospěšnosti pro organismus.
 • Zařazení alternativních způsobů výživy při zajišťování pestré a plnohodnotné stravy.
 • Dodržování vhodných technologických postupů přípravy jídla v návaznosti na nejnovější poznatky zdravé výživy - viz. Receptář zdravé výživy, Výživa a potraviny.
 • Respektovat potřebu jídla jednotlivých dětí v poledních i odpoledních hodinách podle zvyků v rodině.
 • Zajistit estetické prostředí při stolování, pohodu a klid k jídlu.
 • Poskytovat rodičům formou nástěnky nejzajímavější recepty jídel.
 • Pravidelně připravit pro rodiče ochutnávku netradičních pomazánek.

c) psychosociální podmínky

 • Udržovat dobré mezilidské vztahy - děti na ně reagují, důsledky špatných mezilidských vztahů je frustrace.
 • Vyvážený vztah mezi učitelkou a dítětem "Já a Ty" na základě vzájemné důvěry.
 • Pozor na různé výchovné typy (ambiciózní, perfekcionalistická, odmítavá...) - projeví se negativními city dítěte jako je strach, nenávist, agrese.
 • Zátěžové situace - adaptace, rozvody ...viz.dále

Pokud chceme podporovat zdraví dětí, musíme respektovat jeho přirozené potřeby :

 • Potřeba uznání - sebedůvěra, sebeúcta, prestiž, být důležitý, mít význam - ocenění.
 • Učitelka musí znát individuální potřeby jednotlivých dětí, neuspokojení vede k frustraci. Nepřetěžovat děti méně nadané, zdravě vytěžovat děti nadanější.
 • Správné využití pochvaly, jako důležitého výchovného prostředku. Přiměřené výchovné požadavky, nepřetěžování dětí, vyváženost podnětů a nabídek činností.
 • Dále pokračovat v adaptačním procesu u všech nově přijatých dětí s umožněním přístupu rodičů do tříd.

Hlavní a nepřirozenější činností dětí předškolního věku je hra. Učitelka musí znát vývojová stádia dětské hry, rozpoznat je a respektovat, zúčastňovat se pouze nenásilným způsobem.

Další oblastí, kterou musí mít učitelka na zřeteli je tělesná pohoda dětí, ochrana a posilování organismu, dostatek volného pohybu ve vhodném prostředí.

 • Optimální denní režim - střídání činností a odpočinku, dostatek pohybu, volný odpolední režim.
 • Otužování vzduchem, v létě vodou, zajišttění vyhovujících hygienických podmínek, optimální teplota místnosti 20 - 22st.C, při odpočinku 18st.C, větrání dle možnosti vzhledem ke stavu ovzduší.
 • Zdravotní cvičení zařazovat nenásilně v dopoledních hodinách.
 • Celodenní užívání praček vzduchu.
 • Zvýšenou pozornost věnovat alergikům - úzká spolupráce s rodinou, doplnit si znalosti o tom, jak postupovat při akutních projevech onemocnění.

d) spoluúčast rodičů

 • Spolupráce probíhá na základě vzájemné úcty, otevřenosti, tolerance a partnerství.
 • Umožnění přístupu rodičů do tříd, zejména v adaptačním období.
 • Zpřístupnit rodičům písemné dokumenty školy - ŠVp, informace o provozu..
 • Na schůzkách SRPŠ s rodiči konzultovat všechny nové formy práce s dětmi, vysvětlit smysl ŠVP.
 • Velký důraz klást na fundované osobní pohovory s rodiči o dětech.
 • Pokračovat v zavedených poradenských dnech pro rodiče v jednotlivých třídách.

 

!!!!!    Toto je pouze výňatek ze ŠVP, celý je k dispozici v MŠ    !!!!!!!

TOPlist